16. Kladrubská kaple (Kladruby u Stříbra, Kladrubská madona)

  • 16. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Panno Chvalitebná“
  • donátor kaple: Jindřich, hrabě Gutteinstein
  • kaple ležela v katastrálním území Kbely.
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 7′ 35″ N, 14° 31′ 48″ E.

kap_16_05

Lokalizované místo – kaple č. 16

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Kladrubská madona v plamenné mandrole obletovaná ptáčky, z počátku 17. století, před níž došlo opakovaně k uzdravení nemocných prosebníků. Patří do kláštera benediktínů v Kladrubech ze zač. 12. století, který přestavěl v letech 1701-29 G.B.Santini ve stylu barokní gotiky.

Zobrazení sv.Václava  :  přenesení těla sv. Ludmily, které prý zůstalo tři léta neporušené z Tetína do Prahy.

 List_Tannerův spis_16 kaple_Kladrubská_n_1680

Tannerův spis (16.kaple, Kladrubská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Panno chvalitebná, naše věrná u Boha orodovnice Maria, kteráž u svého zázračného obrazu Kladrubského jedné ženě zrak, druhé užívání rukou i nohou jsi navrátila. Jednomu pak v řeholi novému, aby z řádu nevyšel, skrze obraz mluvíc jsi odradila a jiná dobrodiní jiným jsi prokázala. Prosím tebe skrze tu bolest, kterou jsi ve svém srdci měla, když ti svatý stařec Simeon předpověděl, že meč bolesti pronikne tvou duší, přimluv se za mne u svého syna ať podle tvého příkladu všecky zármutky mile přijímám a všelijaká protivenství trpělivě snáším, byf pak meč bolesti pronikl srdce mé. Čehož vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž jsi tělo svaté Lidmily, mučednice Boží a báby tvé z Tetína (kdež po tři léta neporušené v zemi leželo a země, kde pohřbeno bylo, od té doby žádného jiného mrtvého těla snésti nemůže) do Prahy převézti dal. Vypros nám tu milost od Boha, ať my také rodičům vrchním a dobrodincům svým náležitou počestnost a vděčnost vždycky prokazujeme a jich nikdy nezarmucujeme. Amen.

 

Poznámka :

„Abychom dodrželi číselný sled, umístíme kapličku do Kbel v Hůlkově ulici. Poloha kaple je přesně dokumentována. Existuje fotografie již poškozené kaple ze 60. let minulého století. Na ní můžeme její místo identifikovat a situovat podle oken budovy v pozadí.“
(Zdroj – Kuranda)