5. Budějovická kaple (obraz Budějovické madony)

  • 5. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Božské Milosti“
  • donátor kaple: K. Maxmilián Lažanský

kap_05_08

Pravděpodobné místo – kaple č. 5

 

Zobrazení Matky Boží :  Budějovická madona z oltáře dominikánského kláštera (založen před r.1300)

Zobrazení sv.Václava  : v popředí sv. Václav přisluhuje při mši, v pozadí asistuje při přípravě bohoslužebných nádob.

List_Tannerův spis_5 kaple_Budějovická_n_1680

Tannerův spis (5.kaple, Budějovická) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko Božské milosti, předobrá Panno Marie, kteráž těm, jenž tebe v tvém převzácném budějovickém obrazu nábožně ctějí a tebe pokorně za přímluvu žádají, rozličné milosti a dobrodiní Boží, jež od pradávna vyprosíváš, se vší ponížeností tebe prosím skrze všecky tvé ctnosti, jimiž jsi se v mladém věku Pánu Bohu zalíbila, rač také mně tu milost vyprositi, ať má duše také těmito ctnostmi jest ozdobená, aby se Pánu Bohu líbila. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž hned od mladosti své velebnou oltářní svátost vroucně jsi ctil a miloval a proto jsi kněžím, svatou mší sloužícím, nábožně přisluhovával, ano, i z těch peněz, které jsi, tehdáž pacholátko v skrovnosti měl, na věci ke mši svaté potřebné náklady jsi činíval, vypros nám tu milost od Boha, ať podle tvého příkladu vždy slušnou pobožnou uctivost při mši svaté prokazujeme a horlivě milujeme, nábožně ctíme, a náležitě k spasení duše přijímáme velebnou oltářní svátost. Amen.

 

Informace k úvaze :

 

Vojenský letní tábor císařské armády – Praha, září 1774

  

 

Poznámka :

Jako jedna z mála kaplí nebyla dosud nalezena na žádné známé a použité mapě (Grgurič, Lichtenstein, mapy rak.voj.plán., Stabilní registr, …), vyskytuje se zatím jen na mapě (viz výše) ze zakreslení ležení císařské armády ve Stromovce začátkem září r. 1774 …