27. Plzeňská kaple (plzeňská gotická Madona)

  • 27. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Věži Davidova“
  • donátor kaple: Vratislav ze Šternberka
  • kaple ležela v katastrálním území Vinoř .

 

Zobrazení Matky Boží :  socha plzeňské gotické Madony v tzv. krásném slohu (okolo roku 1390)

Zobrazení sv.Václava  : Sv. Václav, ač se dozvěděl, že má být v Boleslavi při hostině zavražděn, nedal se odradit a do Boleslavi jel, ale nechal se dřív zaopatřit církevními svátostmi umírajících.

List_Tannerův spis_27 kaple_Plzeňská_n_1680

Tannerův spis (27.kaple, Plzeňská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Věži Davidova a nejsilnější obrano všech věrných křesťanů Panno Maria, před jejímžto svatým obrazem v Plzni, vždycky katolickým městě, horlivá starokatolická pobožnost více než od sta let na každý pátek od roku do roku mši svatou o tvém neposkvrněném početí skrze samé mládenečky zpívati dává; pro tu srdečnou bolest, kterous měla, když jsi svého milého syna viděla hořce plakati na kříži pro ty, kterým jeho těžké muky nepomohou k skutečnému spasení; prosím tebe, rač mne před nepřáteli mými brániti; rač mi vyprositi, ať před mou smrtí s opravdovou zkroušeností srdce mohu své těžké hříchy dostatečně oplakati. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž pozván byv od bratra do Boleslavě a předzvěděv svou smrt, opatřil jsi se církevními svátostmi; pak svolav kněží, s pláčem jsi se s nimi rozžehnal; potom již na cestě výstrahu dostav od jednoho křesťana, že tě bratr zabíti míní, odpověděls, že chceš rád umříti pro Krista Pána, jenž prvé umřel za nás; prosíme tebe, vypros nám tu milost, ať před svou smrtí můžeme se náležitě opatřiti všemi třemi posledními svátostmi. Amen.

 

Poznámka :

Kaplička stávala vpravo od silnice.  Byla zrušena a dnes je to místo zastavěno rodinnými domy.

 

Přesnější místo se podařilo zjistit až podle Stabilního katrastru (1842), viz obr níže.
Kaple č_27_Sk1842_01

Lokalizace kaple č.27 v terénu – detail  (Stabilní katastr (1842)

Kaple č_27_Sk1842

Kaple č.27 umístění v terénu – celkové okolí (Stabilní katastr (1842))

 

Překvapením ale nebyl konec, protože existuje pro oblast Vinoř stará mapa pozemkového katastru uváděná 1928-1978 (dle soukromého zdroje) s přesnějšími detaily lokace této kaple :

 

Přesnější lokace dle býv.pozem.katastru (1928-1978)

Přesnější lokace dle býv.pozem.katastru (1928-1978)

 

Kaple č_27_býv_pozem_katastr_1928-78_ortho

Lokace dle býv.pozem.katastru (1928-1978) s orthofotomapou

Kaple č_27_mapy_cz

… a přibližné promítnutí do mapy.cz (dnes)

… tj. místo křižovatky – dnešní ulice Ke Mlýnku a U Bakaláře.