34. Svatohorská kaple (Svatá Hora u Příbramě, Madona svatohorská)

  • 34. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Útočiště Hříšníků“
  • donátor kaple: Václav hrabě Kinský
  • kaple ležela v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem.

<! iframe src=“http://www.mapy.cz/19stoleti?x=14.6210090&y=50.1633527&z=13&l=0″ width=“308″ height=“190″ frameborder=“0″ align=“center“><! /iframe><! /div>

Kaple č. 34 – ještě jako existující (více vlevo), spolu s kaplí č.35 (na začátku obce Dřevčice) – 2.rakouské voj.map.(1850)


Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Madona svatohorská u Příbramě (udávaná jako nejznámější v Čechách)

Zobrazení sv.Václava  :  zachycuje uzdravení Boleslavovy ženy Břeny, které se zjevil sv. Václava uzdravil ji od zimnice, v pozadí tuto událost Břena vypráví Boleslavovi

List_Tannerův spis_34 kaple_Svatohorská_n_1680

 Tannerův spis (34.kaple, Svatohorská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Útočiště hříšníků a všech bídných lidí Svathorská panno Maria, jejížto zázraků a všelijakých dobrodiní ubohým lidem prokázaných, zvláště od té doby jak Jan Procházka, slepý, zázračně zraku nabyl, jest převeliké množství, skrze tu nesmírnou hojnost darů a milostí božích, kterými tě Duch svatý obdařil, když seslán byl na svět a skrze tu radost, kterous měla, když jsi viděla apoštoly i jiné učedníky Kristovy svatým Duchem naplněné; prosím  tebe, vyžádej mi tu milost ať také mne Duch svatý od hříchů očistí a milosti svou osvěžující mne obdaří, zvláště v hodinu smrtimé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám. Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

 Svatý Václave, jenž jsi Boženu, Boleslavovu manželku, když té u tvého hrobu za zdraví žádala, od zastaralé zimnice vysvobodil a když tomu Boleslav věřiti nechtěl, nýbrž jí za zlé měl, že jest se k tvému hrobu utekla, táž zimnice na něho přišla tak dlouho, až i on po roce u tvého hrobu se modliti musel; prosím tebe, vyžádej nám všem, abychom pravou křesťanskou láskou sebe vespolek i nepřítele naše milovati a jim dobře činili. Amen.

 

 

Poznámka :
Poloha kaple č.34   – je v mapě 2. rakouského voj.mapování (1850) ještě patrná (stála vlevo před Dřevčicemi), později, ve 3. rakouském voj.mapování (1877), už nikoliv. Důvod zániku (cca mezi lety 1850 – 1877) zůstává nejasný.