6. Chlumecká kaple (Chlumek u Luže, kopie obrazu P.M.Pasovské))

  • 6. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Nejčistotnějsí“
  • donátor kaple: Marie Maxmiliána, hraběnka Žďárská

kap_06_04

Pravděpodobné okolí – kaple č. 6 (prostor benzínové pumpy)

 

Zobrazení Matky Boží :  Kopie obrazu P.M. Pasovské,  původně umístěná majitelkou panství v hradní kapli hradu Košumberku

Zobrazení sv.Václava  : zachycuje Drahomíru, která poté co se ujala vlády, vyhnala křesťany ze země a dala obětovat pohanským bohům.

 

List_Tannerův spis_6 kaple_Chlumecká_n_1680

Tannerův spis (6.kaple, Chlumecká) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko nejčistotnější Marie, jejížto svatý obraz, kterýž se ctí na Chlumku od téhož malíře, který byl obraz Pasovský namaloval a mnohými milostmi od Pána Boha pro tvé, nejsvětější Matko, zásluhy oslaven jest, poníženě prosím tebe skrze skutek, kterýž se stal, když jsi od svých svatých rodičů Pánu Bohu v chrámě obětována byla, kdež jsi potom andělský život vedla. Rač mi tu milost vyprositi, ať podle tvého příkladu dobrý a příkladný život vedu na tomto světě, a po tomto životě se k tobě dostanu do nebeské slávy. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria!

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, skrze tvou srdečnou bolest, kterouž jsi měl, když Drahomíra, tvá bezbožná matka, vetřevši se po smrti Vratislava, otce svého, do spravování Českého knížectví, veliké protivenství proti křesťanům vzbudila a všecko křesťanské náboženství z České země vykořeniti a modlářství zase vštípiti usilovala. Prosím tebe, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti a chraň nás všecky věrné křesťany v českém království, ať na nás žádné přílišné protivenství nepřichází. Amen.

 

Poznámky :

Kaple č.6 -blízké okolí Balabenka, Kolčavka, Kotlařka (Stabilní registr (1842))

Kaple č. 6 a 7 – Stabilní katastr (1842)

 

… a odpovídající lokace dnes podle mapy.cz (kaple č. 6 a 7)