19. Kutnohorská kaple (gotická Madona kutnohorská)

kap_19_06

Velmi pravděpodobné místo – kaple č. 19 …

 
  • 19. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Panno Věrná“
  • donátor kaple: Bernard, pán z Věžníku
  • kaple ležela v katastrálním území Kbely.

 

 

 

 

 
 
 
Zobrazení Matky Boží :  vyobrazena uctívaná gotická socha Kutnohorské madony
mezi dvojicí klečících andělů
 
Zobrazení sv.Václava  :  znázorňuje sv. Václava, ač přišel opožděně na říšský sněm,
je přesto vítán císařem, jenž povstal ze svého trůnu.
 
 
List_Tannerův spis_19 kaple_Kutnohorská_n_1680
Tannerův spis (19.kaple, Kutnohorská) 1.něm.vydání (1680)
 

Text mariánského cyklu

Panno věrná, žádného neopouštějící Maria, kteráž v svém kutnohorském obrazu k jednomu z bratrů Tovaryšstva Ježíšova mluviti ráčila, jakož i jiným milostivě dobročinnou se ukazuješ; skrze tvou věrnou práci a starost, s kterou jsi živila a opatrovala sobě svěřený nejdražší poklad nebeský Ježíše Krista, až do třicátého léta věku jeho, prosím tebe, rač také opatrovati po všechen čas života mého, a zvláště v hodinu smrti mé, aby ďábelskou lstí nezahynula duše má věčně. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž stráviv podle svého obyčeje celou noc na modlení, ráno velmi dlouho při mších si se v kostele zdržoval, a že jsi proto časně na sněm nepřišel, ustanovil císař, aby když přijdeš, žádný z knížat tobě k poctivosti nepovstal; kterýž však potom sám, uzřev na čele tvém lesknoucí se kříž a při tobě dva anděly, povstáním ze svého císařského trůnu tebe poctil. Prosíme tebe, vyžádej nám od Boha, aby jeho svatí andělé tak byli při nás vždycky a nás vedli do nebeského království. Amen.

 

 

 

kap_19_12

… v pravdě nyní nejkrásnější kaple !

… a zde nalezeno několik bližšších informací [2]

 

Kaple č_19 křižovatka_Vrchlabska_Huntirovska

Historická mapa – křižovatka Vrchlabská x Huntířovská, zde ale stála malá zvonička …

Vrchlabská_ulice_Kbely

Vrchlabská ulice – Kbely (zvonička a křížek), datování neznámé

 

Poznámky :

 Ve svatováclavských legendách je tento významný příběh popsán: “ … jednou se kníže Václav pozván na dvorský sjezd, opozdil s příchodem. Císař se rozhněval a nařídil knížatům, aby, až Václav konečně přijde, pod trestem ztráty hlavy se nikdo z nich neodvážil vstát a uvolnit mu místo k sezení. Když pak třetího dne Václav dorazil a vešel do síně, byl to k překvapení všech právě sám císař, který povstal a posadil ho na své sedadlo. Když se tomu knížata podivovala, vysvětlil jim, že viděl Václava vstoupit v doprovodu andělů a na jeho čele zářící kříž.“ (Kuranda)

 

Podle zdroje [1] je v místech dnešní křižovatky ulic Vrchlabská (před r.1938 – Švehlova) a Huntířovská, vyznačen křížek, který by mohl lokalizovat tuto kapli, ale podrobnějším zkoumáním bylo zjištěno, že zde ale stála malá zvonička (viz fotografie).  Sama ul. Huntířovská je totiž navazováním na svatováclavskou cestu mezi Kbely a Vinoří.

 

Místo kaple se podařilo identifikovat na základě katastrálních map a dokonce i jedné památeční fotografie (viz níže).
 
výpis_katastrální mapa_1943_kaple č 19_k
 
kaple_19_historicka_mapa

Ještě jedna katastrální mapa – odhadované datum je kolem r.1870 (žel.trať není ještě vyznačena, ale v druhé části mapy je naznačena stavba)

 

 

Katastrální výpisy byl získán díky velké pomoci a pochopení ze strany Městské části Praha 19 a fotografie díky místním občanům Kbel v rámci Letopiseckých setkání pořádaných od roku 2012 na ÚMČ Praha 19. Občané poskytli souhlas s jejich uveřejněním.
Děkujeme !

 

Reference :

[1] Orientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938), list č.24

[2] Kbelák, zpravodaj Městské části Praha  19, www.kbelak.cz, číslo 69, ze dne 14.března 2018, str.4