39. Sušická kaple (P.M. sušická)

  • 39. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Proroků“
  • donátor kaple: baron Eusebius Hieserl

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  zasvěcena Panně Marii sušické
 
Zobrazení sv.Václava  : sv. Václav se zjevuje Boleslavovi a nakazuje mu, aby dal razit mince s jeho obrazem
 
List_Tannerův spis_39 kaple_Sušická_n_1680
 Tannerův spis (39.kaple, Sušická) 1.něm.vydání (1680)

Text mariánského cyklu

Královno proroků, nejosvícenější Maria, od jejížto bolestného v Sušicích obrazu mnozí s velikou radostí odcházejí pro přijatá na tvou přímluvu od Boha dobrodiní, kterýchž sobě žádali; skrze tu nesmírnou radost, kterouž máš v nebi z toho, že jako den od slunce tak celá nebeská říše od tvého blahoslavenství hojněji jsouc osvícena více se raduje; prosím tebe, vypros mi ustavičnou radost mysli, pocházející z dobrého svědomí, odvrať ode mne všecky hříchy, kteříž sami mohly by mne slušně zarmoutiti a pomoz mi, ať se dostanu do věčné radosti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž jsi se Boleslavovi, bratru svému, chtějímu stříbro z hor stříbrných dobyté do pokladnice zandati ukázal a poroučel, aby dal z něho ku potřebě a užívání lidu potřebného peníze s tvým obrazem bíti, odkudž potom v Čechách vždy býval na penězích ráz tvého svatého obličeje. Prosím tebe, oroduj za nás ať lakomstvím nehřešíme, chudým podle své možnosti dobře činíme, nad jejich nouzi srdce nezatvrzujeme. Amen

 

Poznámka :
Kaple stávala po levé straně silnice k Brandýsu u můstku přes potok.[1]

 
Informace k úvaze a doplnění :

kap_39_03-jpg

Okolí potoka a silnice s můstkem

I_voj_plánování_1780_lokace kaple 38_41

Mapa I.voj. rakouského plánování (1780)

III_voj_plánování_1877_lokace kaple 38_41r

Mapa III voj. rakouského plánování (1877)

 

Reference :
[1]  KURANDA Miroslav: Z Prahy do Staré Boleslavi svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti kapliček a svatováclavskou cestou ze Staré Boleslavi do Prahy, 1. vyd. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: s.n., 2009., str.98.